CONCURS DE DIBUIX "ESPORT + BAIX CAMP"

CONCURS DE DIBUIX "ESPORT + BAIX CAMP"

CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX: DISSENYA L’ANAGRAMA O EL LOGOTIP DEL PROGRAMA ESPORT + BAIX CAMP del Consell Esportiu del Baix Camp

1. OBJECTE DEL CONCURS

Aquest concurs té per finalitat l’elaboració del canvi d’imatge i de logotip del programa d’activitats extraescolars que organitza el Consell Esportiu del Baix Camp, anomenat: ESPORT + BAIX CAMP.

El logotip o anagrama dissenyat haurà de reflectir la naturalesa d’aquest programa d’activitats extraescolars, que tal i com el seu catàleg indica, és el següent:

El programa d’activitats Esport + Baix Camp suposa el desenvolupament d’activitats esportives, culturals i/o de lleure fora de l’horari lectiu, a tots els municipis de la comarca del Baix Camp, per a infants i joves de 3 a 17 anys.

Aquest programa pretén ser una ajuda a aquelles AMPAS, centres educatius, entitats i  ajuntaments de la comarca que no disposen dels recursos econòmics, materials i humans per potenciar i aconseguir un hàbit recreatiu, esportiu i saludable en els infants i adolescents del seu municipi.

2. PARTICIPANTS

Podran participar tots els infants nascuts/des entre els anys 2000 i 2016 i matriculats/ades en centres educatius (públics, concertats i/o privats) de la comarca del Baix Camp.

3. CONDICIONS GENERALS

Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en una cartolina de fons blanc mida DIN-A4.

Els/les participants es comprometen que els treballs presentats són inèdits i originals i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi total o parcial.

Un jurat del Consell Esportiu del Baix Camp designat a tal efecte, valorarà de forma especial que els treballs presentats tractin de manera adequada la naturalesa d’aquest programa, els valors que porta associats i la creativitat.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Els alumnes hauran de presentar els seus treballs abans del divendres 7 de febrer de 2020 a les 15 hores. La presentació dels treballs es podrà fer de la següent manera:

  • Personalment a l’adreça: Plaça Patacada. Edifici Campus (baixos). 43201 Reus
  • Per correu ordinari o per missatger: Doctor Ferran, 8. 43202 Reus

Els treballs han de presentar-se de manera individual en un sobre tancat on constin les següents dades:

  1. Nom i cognoms del/la participant
  2. Adreça de correu electrònic
  3. Telèfon de contacte
  4. Nom del centre educatiu i localitat
  5. Curs o cicle educatiu

A cada treball presentat s’haurà d’adjuntar l’autorització per participar al concurs als menors d’edat, original i degudament emplenada i signada pels pare/mare/tutor/a del/la participant seleccionat (document que s’adjunta a l’annex d’aquestes bases).

5. EL JURAT

El jurat estarà format per 3 membres del Consell Esportiu del Baix Camp que  escollirà el treball guanyador.

A més a més, si el jurat ho considera oportú, es podrà concedir un accèssit o una menció honorífica a qualsevol dels treballs presentats.

 6. EL PREMI

L’alumne guanyador/a obtindrà un Pack Multiaventura a Riudecanyes Aventura, consistent en:

  • 1 val gratuït per fer una multiactivitat nàutica de 2 hores de durada, per a 6 persones, a Riudecanyes Aventura (Pantà de Riudecanyes)
  • 1 val gratuït de 6 dinars al Restaurant Cunirri de Duesaigües, per utilitzar el dia escollit de la multiactivitat nàutica a Riudecanyes Aventura.

Podeu consultar la informació de les activitats a la web: www.riudecanyesaventura.cat .

De la mateixa manera, el centre educatiu del Baix Camp que més treballs presenti en percentatge real obtindrà un val de 500,00 euros bescanviable per material i/o equipament esportiu.