ET PERDRÀS ELS NOSTRES CASALS?

ET PERDRÀS ELS NOSTRES CASALS?

Unes vacances plenes d'activitats esportives, educatives i de lleure! I amb totes les garanties sanitàries i d’acord amb el que marca la normativa!

Et perdràs els Casals d’estiu que organitza el Consell Esportiu del Baix Camp?

Més informació aquí

VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES?

VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES?

Busquem monitors/es esportius i/o de lleure, monitors/es de fitness i activitats dirigides i molts més professionals del món de l'esport, el lleure i l’educació per l'estiu i pel curs escolar .

Apunta't a la nostra Borsa de treball.

APUNTA'T ALS NOSTRES CURSETS DE NATACIÓ!

APUNTA'T ALS NOSTRES CURSETS DE NATACIÓ!

El dia 1 de maig comencen les inscripcions pels cursets de natació del curs 2021 - 2022, organitzats pel Consell Esportiu del Baix Camp.

Més informació a l'apartat de Natació a la comarca.

CONCURS DE FOTOGRAFIA #FotoMasterJEEC

CONCURS DE FOTOGRAFIA #FotoMasterJEEC

CONCURS DE FOTOGRAFIA #FotoMasterJEEC

  

BASES QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE FOTOGRAFIA #FotoMasterJEEC

1. OBJECTE DEL CONCURS

Aquest concurs té per finalitat mostrar els indrets més característics de la demarcació del Baix Camp a través de la pràctica esportiva en edat escolar.

2. PARTICIPANTS

Podran participar totes les persones de qualsevol edat, residents a la comarca del Baix Camp i a Catalunya.

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

3. CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Participaran en el concurs els/les autors/es de les fotografies penjades a Instagram, que compleixin les següents característiques:

 1. El/la participant haurà de tenir un perfil públic i ser seguidor/a del compte d’Instagram del Consell Esportiu del Baix Camp: @cebaixcamp.
 2. La fotografia ha de reflectir la pràctica d’una activitat física o esportiva en edat escolar, a qualsevol indret natural o urbà de la comarca del Baix Camp.

Quedaran excloses del concurs aquelles fotografies que es realitzin en instal·lacions esportives cobertes (públiques o privades), a l’interior d’edificis o dins de centres educatius.

 1. La fotografia pot reflectir una pràctica esportiva individual o una pràctica esportiva amb el grup de convivència / bombolla, en l’àmbit d’esport escolar.
 2. A la publicació s’haurà d’incloure el nom del lloc on ha estat feta la fotografia, el hashtag #FotoMasterJEEC i fer una menció a @cebaixcamp.

Les fotografies presentades han de ser originals i inèdites. Cada participant podrà presentar un nombre il·limitat de fotografies  que no hagin estat presentades prèviament en altres concursos, plataformes o qualsevol mitjà digital o imprès.

S’acceptaran fotomuntatges així com la utilització de qualsevol filtre i possibles correccions de color i lluminositat.

Els/les participants es comprometen que les fotografies publicades són inèdites i originals i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi total o parcial.

També declaren que les imatges no tenen cap contingut ni material sexualment explícit, violent, ofensiu o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones que hi puguin aparèixer.

El Consell Esportiu del Baix Camp es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El concurs tindrà vigència des del dilluns dia 1 de febrer de 2021 fins el dilluns dia 21 de juny de 2021 a les 23:59h.

Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i amb els requisits especificats en aquestes bases podran optar als premis.

5. ELS PREMIS

Un jurat designat pel Consell Esportiu del Baix Camp emetrà públicament els guanyadors o guanyadores. No es tindrà en compte la participació d'un/a usuari/a quan hi hagin indicis clars de trampes o usos impropis.

El Consell Esportiu del Baix Camp, es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant un missatge en el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a les fotografies guanyadores.

La llista de guanyadors / guanyadores es publicarà al web i a les xarxes socials del Consell Esportiu del Baix Camp.

Els/les participants podran optar a dues categories de premis:

PREMI MENSUAL.

 • Guanyador/a del mes de febrer. Fotografia amb més LIKES i publicada de l’1 al 28 de febrer de 2021.
 • Guanyador/a del mes de març. Fotografia amb més LIKES i publicada de l’1 al 31 de març de 2021.
 • Guanyador/a del mes d’abril. Fotografia amb més LIKES i publicada de l’1 al 30 d’abril de 2021.
 • Guanyador/a del mes de maig. Fotografia amb més LIKES i publicada de l’1 al 31 de maig de 2021.
 • Guanyador/a del mes de juny. Fotografia amb més LIKES i publicada de l’1 al 21 de juny de 2021.

El premi que s’atorgarà al guanyador o guanyadora de cada concurs mensual correspondrà a una inscripció gratuïta al programa de Natació a la Comarca o de Natació Adaptada pel curs 2021 – 2022.

 PREMI MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT.

El jurat designat pel Consell Esportiu del Baix Camp seleccionarà una fotografia de totes les que hagin participat en el concurs de l’1 de febrer al 21 de juny de 2021, d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria.

El/la guanyador/a del premi Menció Especial del Jurat es decidirà tenint en compte l’originalitat de la imatge, la seva qualitat estètica i que compleixi amb la temàtica del concurs (no es tindran en compte el nombre de likes que rebi la fotografia durant el concurs).

El premi que s’atorgarà al guanyador o guanyadora del premi Menció Especial del Jurat  correspondrà a un val de material o equipament esportiu de 60,00 euros.

 6. CESSIÓ DE DRETS

Tots els i les participants del concurs cediran tots els drets d’imatge al Consell Esportiu del Baix Camp i les seves fotografies podran ser seleccionades per publicar-se en qualsevol mitjà.

El Consell Esportiu del Baix Camp passarà a ser el propietari dels drets d’explotació de les fotografies premiades. Tanmateix podrà adequar la fotografia a díptics, fulletons, samarretes, banners i/o altres formes i formats de merchandising i/o difusió dels programes esportius, educatius i de lleure del propi Consell Esportiu.

L’autor o l’autora mantindrà la propietat intel·lectual de la fotografia, si bé per poder-la explotar caldrà una autorització expressa del Consell Esportiu del Baix Camp. En cap cas podrà explotar-la amb fins comercials.

 7. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General de Protecció de dades de la UE 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia dels drets digitals, en compliment de les obligacions que es deriven d’aquest document, les parts es comprometen a respectar tota la legislació i normativa que resulti aplicable, relativa a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de les dades personals i a la seva lliure circulació.

Les dades personals proporcionades seran tractades per gestionar el concurs (informar al/la guanyador/a, posar-nos en contacte, lliurar el premi...) i adreçar-nos als/les participants per qüestions relacionades amb el concurs.

Amb la seva participació autoritza al Consell Esportiu Baix Camp a que pugui utilitzar la seva imatge i publicar-la en qualsevol dels canals de comunicació dels que disposa habitualment. Aquestes dades seran conservades fins a la finalització i entrega del corresponent premi.

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI al CONSELL ESPORTIU BAIX CAMP, C/ Doctor Ferran, 8 – 43202 Reus (Tarragona).

8. ACCEPTACIÓ DE BASES I CONDICIONS

La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #FotoMasterJEEC implica l'acceptació d'aquestes bases.

La participació en el concurs implica també l'acceptació de totes les condicions d'Instagram i que podeu consultar a instagram.com/legal/terms

L'ACTIVITAT FÍSICA "BÉ ESSENCIAL"

L'ACTIVITAT FÍSICA "BÉ ESSENCIAL"

 

PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS PER DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA BÉ ESSENCIAL

⚽️🏀🏐 #MANIFEST | Des dels Consells Esportius de Catalunya instem al Govern de la Generalitat a que declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya. Considerem que l’activitat física és un bé essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:

 • Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
 • Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i piscines climatitzades.
 • Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre.
 • Que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.
 • Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, instem al govern a desenvolupar i aprovar els canvis normatius necessaris que garanteixin la continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que pugui derivar de la pandèmia.
 • Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades pel Secretari General de l’Esport. I que pels consells esportius, s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions locals que són les principals prestadores de serveis esportius a la població.
 • Que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.

Els Consells Esportius de Catalunya demanem a esportistes, tècnics, monitors, entitats públiques i privades perquè us feu vostre aquest manifest que vol garantir l’activitat física com un bé essencial.

Reus, 11 de novembre de 2020