Assemblea general ordinària del CE Baix Camp

Assemblea general ordinària del CE Baix Camp

Assemblea general ordinària del Consell Esportiu del Baix Camp

Tal i com assenyalen els articles 11 i 12 dels seus estatuts, el president del Consell Esportiu del Baix Camp pot convocar assemblea general ordinària, com a mínim una vegada l’any per tractar assumptes propis de la gestió habitual de l’entitat.

Segons l’article 7 dels esmentats estatuts,

  1. l’Assemblea General és l’òrgan superior de participació i representació del Consell Esportiu del Baix Camp, la qual està integrada per tots els seus membres amb dret a vot.

L’article 8 diu: l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Camp la constituiran les entitats esportives, els centres escolars i les institucions públiques que participin en l’activitat esportiva escolar o hi donin suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals i Consell Comarcal, de la manera següent:

  1. un representant de cada centre, associació esportiva o escolar i club de la comarca o àmbit territorial corresponent que participi en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya o en les activitats que en aquest camp es duguin a terme al Baix Camp.
  2. b) un representant de cada federació esportiva catalana que participi en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de la comarca, corresponent a la seva modalitat esportiva.
  3. un representant de l’ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada localitat o zona de competició que col·labori en els Jocs Esportius Escolars.
  4. tres representants del Consell Comarcal del Baix Camp.

Les entitats que assenyalen els punts a) i b) han d’estar inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat.

 

Per tot això, Ernest Aymamí Huguet, president del Consell Esportiu del Baix Camp, convoca assemblea general ordinària, amb el següent ordre del dia:

  • Aprovació de la memòria esportiva del curs 2022-2023
  • Liquidació del pressupost i aprovació del tancament comptable del curs 2022-2023
  • Aprovació del pressupost del curs 2023-2024

L’assemblea general ordinària del Consell Esportiu del Baix Camp, tindrà lloc el dia 14 de febrer de 2024, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Baix Camp, C/ Doctor Ferran, núm. 8, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona convocatòria.

Per tenir dret a veu i vot en l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Camp, s’ha de ser el representant legal de la institució, entitats o organisme corresponent. En cas que el representant no sigui l’esmentat, només es podrà representar el vot amb un escrit d’autorització del representant legal. En cap cas es podrà acceptar el vot per correu o delegat.

 

 

 

Ernest Aymamí Huguet

President del Consell Esportiu del Baix Camp

Reus, 18 de gener de 2024