Assemblea general extraordinària del CE Baix Camp

Assemblea general extraordinària del CE Baix Camp

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP

Tal i com assenyalen els articles 12 i 13 dels seus estatuts, el president del Consell Esportiu del Baix Camp pot convocar assemblea general amb caràcter extraordinari. Per elegir els representants dels estaments que han de formar part de la Comissió Directiva.

1. Segons l’article 7 dels esmentats estatuts, l’Assemblea General és l’òrgan superior de participació i representació del Consell Esportiu del Baix Camp, la qual està integrada per tots els seus membres amb dret a vot.

2. la Comissió Directiva és l’òrgan de gestió i execució del Consell Esportiu del Baix Camp, que elegeix els membres de l’Assemblea General d’entre els seus components.

L’article 8 diu: l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Camp la constituiran les entitats esportives, els centres escolars i les institucions públiques que participin en l’activitat esportiva escolar o hi donin suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals i Consell Comarcal, de la manera següent:

1. un representant de cada centre, associació esportiva o escolar i club de la comarca o àmbit territorial corresponent que participi en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya o en les activitats que en aquest camp es duguin a terme al Baix Camp.

2. un representant de cada federació esportiva catalana que participi en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de la comarca, corresponent a la seva modalitat esportiva.

3. un representant de l’ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada localitat o zona de competició que col·labori en els Jocs Esportius Escolars.

4. tres representants del Consell Comarcal del Baix Camp.

Les entitats que assenyalen els punts a) i b) han d’estar inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat.

Finalment, l’article 9 assenyala que la Comissió Directiva és l’òrgan de gestió i execució del Consell Esportiu del Baix Camp, els representants de la qual els elegirà l’Assemblea General d’entre els seus membres, per tal que hi estiguin representats tots els estaments en la proporció següent:

1. tres representants dels centres d’ensenyament.

2. dos representants de clubs o associacions esportives de menys de cinc-cents socis.

3. un representant de clubs o associacions esportives de més de cinc-cents socis.

4. sis representants dels ajuntaments o les entitats municipals de gestió esportiva de la comarca.

5. un representant de les federacions esportives catalanes.

6. un representant del Consell Comarcal del Baix Camp.

Per tot això, Ernest Aymamí Huguet, president del Consell Esportiu del Baix Camp, convoca assemblea general amb caràcter extraordinari per elegir els representants dels estaments que han de formar part de la Comissió Directiva.

L’assemblea general extraordinària del Consell Esportiu del Baix Camp, per elegir els representants dels estaments que han de formar part de la Comissió Directiva, tindrà lloc el divendres 10 de maig de 2024, a la sala de plens del Consell Comarcal del Baix Camp, carrer Doctor Ferran, 8, de Reus, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona convocatòria.

La tramitació de candidatures es farà d’acord amb el següent procediment:

Els candidats per representar els diferents estaments de l’Assemblea General a la Comissió Directiva presentaran els impresos creats per a aquest motiu, per duplicat i adjuntant l’original del DNI, a la seu del Consell Esportiu del Baix Camp, Plaça La Patacada, 3 baixos, de dilluns a divendres entre les 10.00 hores i les 14.00 hores. També els podran presentar per correu electrònic a la següent adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Dels dos impresos, se’n retornarà un segellat i amb la data de presentació.

 Els impresos per a la presentació de candidatures es podran recollir a la seu del Consell Esportiu del Baix Camp. També es podran sol·licitar per correu electrònic a l’adreça anterior: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Així mateix, s’adjuntarà la documentació següent (en cas que no es lliuri presencialment, caldrà guardar l’original que es lliurarà al CEBC, quan aquesta sigui requerida):

 1. per als representants dels ajuntaments i Consell Comarcal, certificat (amb les signatures estipulades per llei) de decret d’alcaldia o acord de Comissió de Govern o del Ple de la corporació, amb el nomenament de l’interessat/da com a representant de l’ens a l’Assemblea General i candidat a la Comissió Directiva.

 2. per als representants dels centres d’ensenyament i clubs o associacions esportives, certificat del secretari amb el vistiplau del/de la director/a del centre d’ensenyament, o president/a del club, o entitat, amb el nomenament de l’interessat/da com a representant de l’organisme a l’Assemblea General i candidat/a a la Comissió Directiva.

3. per als representants de les federacions esportives catalanes, certificat del/de la delegat/da territorial a Tarragona o del president de la Federació, amb el nomenament de l’interessat com a representant de la federació corresponent a l’Assemblea General i candidat a la Comissió Directiva.

El termini per a la presentació de candidatures per formar part de la Comissió Directiva del Consell Esportiu del Baix Camp, és el dilluns 6 de maig de 2024, a les 14 hores.

Per tenir dret a veu i vot en l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Camp, s’ha de ser el representant legal de la institució, entitat o organisme corresponent. En cas que el representant no sigui el representant legal, només es podrà representar el vot amb un escrit d’autorització del representant legal. En aquest cas, el representant haurà de pertànyer a la mateixa institució, entitat, club o centre educatiu, al qual representi. En cap cas es podrà acceptar el vot per correu o delegat.

 

Ernest Aymamí Huguet

President del Consell Esportiu del Baix Camp

Reus, 10 d’abril de 2024.