Avís legal i Política de privacitat

RESPONSABILITAT EN QUANT A CONTINGUTS

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP, és una entitat privada, d’interès públic i social, sense sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix pel Decret 267/1990 de 8 d’octubre de 1990 i pel Text únic de la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000).

Per tant, és responsabilitat de l’entitat  esmentada, propietària d'aquest domini i que opera com a CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP atenent per a tot tipus de qüestions  a l’adreça: Carrer Doctor Ferran, 8. 43202 Reus 

CONCEPTE D’USUARI

L’ utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP en el mateix moment en que l'Usuari accedeix a la Web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers aliens.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzarà per voluntat i risc exclusiu de l'Usuari i CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP no recomana ni garanteix cap informació recollida a través d'un vincle aliè a la Web de CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP ni es responsable de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés o de l'intent d'utilitzar o fer un mal ús d'un vincle, tant al connectar a la Web de CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP com al accedir a la informació d'altres webs des de la Web de CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP.  

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En questa Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de la última vegada que l'Usuari va visitar la Web. 
  • Disseny de contingut que l'Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. 

RENÚNCIA I  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s'incorporen canvis a la informació continguda. CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantida que sigui exacte i actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació i serveis de la nostra entitat 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE QUALSEVOL  RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA ERRADA TÈCNICA I/O DE CONTINGUT

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP realitzi els màxims esforços per tal d'evitar aquests tipus d'incidents.

En cas que l'Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a l’ incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de l’ rebuda per altres fonts. 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP així com els continguts inclosos en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el previ consentiment, de manera fefaent,  i per escrit del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents websites i en especial, dissenys, texts, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’ incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP.

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis que consten en aquesta web, així com la conseqüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici, l’única  i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP pera la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics ,digitalització, posada a disposició  de bases de dades pertanyents al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP.

D'acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP no assumirà cap responsabilitat enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP.


OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP informa als Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP només recull les dades estrictament encasaries per oferir els serveis derivats del seu objecte social  i les demés atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites.

En els anteriors supòsits, EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S'informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si be la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin. 

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferent websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP i/o pel titular de la Web, els Usuaris acapten l’nclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:


A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP

Doctor Ferran, 8. 43202 Reus

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà sempre  que quedi constància de la seva recepció al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP a la direcció indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognom i l'e-mail. Aquesta informació és rebuda pel CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP i no pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses vinculades al sector del assessorament laboral, fiscal, comptable sobre medi ambient, protecció de dades i serveis jurídics en general.

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per i per al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la organització, així com la realització d'activitats diverses. 

AMB QUINA FINALITAT

Tanmateix, l'informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En aquest cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal de que el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la web http://www.cebc.cat

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L'USUARI.

Tanmateix, i excepte que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, como és el cas d'informació sobre reserves i serveis hostalers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP col·laborarà per tal de que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP no pot vendre, llogar o cedir les dades personals dels usuaris d'aquesta Web, a empreses vinculades al sector del assessorament laboral, fiscal, comptable sobre medi ambient, protecció de dades i serveis jurídics en general, segons el exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP no pot vendre, llogar o cedir els e-mails dels usuaris a altres empreses, vinculades al sector del assessorament laboral, fiscal, comptable sobre medi ambient, protecció de dades i serveis jurídics en general, segons el exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

En els casos que l'Usuari reveli les seves dades mitjançant els formularis de contacte de el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites como l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d'aquest accés i del seu correcte ús.

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. El  CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

El CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social Internet, de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.