PÒLISSA D'ACCIDENTS ESPORTIUS

És obligatori que tots els/les esportistes que participin en les competicions i activitats del Consell Esportiu tinguin tramitada l’assegurança d’accidents esportius i responsabilitat civil.

Aquesta assegurança es tramita automàticament amb la llicència esportiva del Consell Esportiu del Baix Camp.

  • Aquesta assegurança, a través de MAPFRE, cobreix a l’assegurat/da des de tres dies després d’haver estat donat d’alta i fins el dia 31 d’agost del mateix curs escolar. Tanmateix no cobreix activitats com, per exemple, colònies d’estiu o esports perillosos.
  • Les cobertures d’aquesta pòlissa es corresponen amb allò especificat al RD 849/1993, de 4 de juny http://www.boe.es/boe/dias/1993/06/23/pdfs/A19156-19157.pdf