Política de qualitat

El Consell Esportiu del Baix Camp, és una entitat privada, d’interès públic i social, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix pel Decret 267/1990 de 8 d’octubre de 1990 i pel Text únic de la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000). L’Assemblea General és l’òrgan superior de representació i participació i està formada per:

 • Centres educatius ii associacions escolars de la comarca
 • Clubs, associacions i federacions esportives
 • Entitats municipals de gestió esportiva o els Ajuntaments del Baix Camp
 • Consell Comarcal del Baix Camp

El fet que en el Consell Esportiu hi siguin presents totes aquestes entitats i institucions el converteix en l’organització bàsica de l’esport al territori, ja que coneix en tot moment la realitat social, cultural i esportiva de la demarcació, com també les seves necessitats i potencials.

A la Junta Directiva hi estan representats tots els estaments de l’assemblea general i  és l’òrgan de gestió i execució del Consell Esportiu.

Les funcions bàsiques del Consell Esportiu són el foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva de caràcter no obligatori a la comarca del Baix Camp.

El Consell es preocupa perquè tots els infants i joves rebin una educació esportiva més completa i perquè l’esport arribi a tots els col·lectius. Per això, col·labora amb els ajuntaments i amb les entitats, centres educatius  i associacions, proposant a més programes adaptats a les circumstàncies d’aquells a qui van adreçats com:

 • gent adulta i gent de la tercera edat
 • dones
 • persones nouvingudes de diferents nacionalitats i cultures
 • persones amb algun tipus de  discapacitat

Per a tots ells i elles, s’organitzen activitats destinades a millorar la salut, la integració i el benestar.

Tot i que el Consell Esportiu del Baix Camp, porta un bagatge de més de 30 anys, manté un esperit jove, amb ganes d’avançar, de treballar en la millora continua, de complir amb tot els requisits aplicables, tant normatius com del client; d’innovar i de donar un servei a la comarca cada cop més acurat.

Així doncs, volem reforçar les nostres línies d’actuació i encaminar els nostres esforços a fomentar nous programes d’acord amb la realitat del moment i amb la filosofia que ens caracteritza per tal de contribuir al benestar de les persones de totes les edats, a la integració cultural i social de les persones nouvingudes, a l’atenció a la gent gran i als/les discapacitats/des i, molt especialment a l’educació dels més joves.

La nostra organització, mitjançant l’activitat que desenvolupa, té unes finalitats concretes:

 • Ser part activa en l’educació dels infants i els joves
 • Contribuir a la salut integral de tota la població
 • Fer normals les diferències

Així mateix el Consell Esportiu està decidit a assolir els objectius definits:

 • Disminució de la dependència dels ajuts públics i de les subvencions
 • Aconseguir una incidència en nous àmbits que ara mateix no hi som presents
 • Formació del personal propi en el present i en el futur per garantir la seva inclusió a l’equip de treball
 • Desenvolupar la formació online

Per assolir aquests objectius, hem d’entendre l’esport no només com una activitat de lleure o un joc sinó com:

 • Una eina integradora d’inclusió i enriquiment social d’intercanvi i divulgació cultural i de convivència i comunicació
 • Un motor de desenvolupament personal, fomentant la creativitat, i el treball en equip
 • Una estratègia per prioritzar actituds i valors: l’esforç per damunt de la victòria, el respecte per damunt de la rivalitat, la cooperació per damunt de l’individualisme, els hàbits saludables per damunt de les tendències nocives
 • Una activitat essencial que millora les capacitats físiques i desenvolupa també capacitats psíquiques i intel·lectuals, necessàries totes per mantenir una vida equilibrada i sana.

Estem convençuts que amb aquestes línies d’actuació és possible contribuir al desenvolupament físic, psíquic i social de les persones.

Reus, 1 d'octubre de 2021

Ernest Aymamí Huguet
President
Consell Esportiu del Baix Camp