el consell esportiu
del baix camp

El Consell Esportiu del Baix Camp, és una entitat privada, d’interès públic i social, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix pel Decret 267/1990 de 8 d’octubre de 1990 i pel Text únic de la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000)

L’Assemblea General és l’òrgan superior de representació i participació i està formada per:

  • Centres i associacions escolars de la comarca
  • Clubs, associacions i federacions
  • Entitats municipals de gestió esportiva
  • Tots els Ajuntaments del Baix Camp
  • I el Consell Comarcal del Baix Camp
Volem contribuir en el benestar de les persones de totes les edats, en la integració cultural i social dels nouvinguts/des, en l’atenció a la gent gran i als/les discapacitats/des i, molt especialment en l’educació dels més joves.

Les funcions bàsiques del Consell Esportiu són el foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva de caràcter no obligatori a la comarca del Baix Camp.

El Consell es preocupa perquè tots els nens i les nenes rebin una educació esportiva més completa i perquè l’esport arribi a tots els col·lectius. Per això, col·labora amb els ajuntaments i amb les entitats i associacions, proposant programes adaptats a les circumstàncies d’aquells a qui van adreçats (gent gran, dones, persones immigrants de diferents cultures, persones amb disminucions, etc.).

Tot i que el Consell Esportiu del Baix Camp, porta un bagatge de més de 35 anys, manté un esperit jove, amb ganes d’avançar, d’innovar i de donar un servei cada cop més acurat.

Els nostres plantejaments de cara al futur, estan en funció de l’evolució de l’entorn, tant pel que fa a l’àmbit social, com al tecnològic. Així doncs, volem reforçar les nostres línies d’actuació i encaminar els nostres esforços a fomentar nous programes d’acord amb la realitat del moment i amb la filosofia que ens caracteritza.