CONCURS DE DIBUIX "ESPORT + BAIX CAMP"

CONCURS DE DIBUIX "ESPORT + BAIX CAMP"

CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX: DISSENYA L’ANAGRAMA O EL LOGOTIP DEL PROGRAMA ESPORT + BAIX CAMP del Consell Esportiu del Baix Camp

1. OBJECTE DEL CONCURS

Aquest concurs té per finalitat l’elaboració del canvi d’imatge i de logotip del programa d’activitats extraescolars que organitza el Consell Esportiu del Baix Camp, anomenat: ESPORT + BAIX CAMP.

El logotip o anagrama dissenyat haurà de reflectir la naturalesa d’aquest programa d’activitats extraescolars, que tal i com el seu catàleg indica, és el següent:

El programa d’activitats Esport + Baix Camp suposa el desenvolupament d’activitats esportives, culturals i/o de lleure fora de l’horari lectiu, a tots els municipis de la comarca del Baix Camp, per a infants i joves de 3 a 17 anys.

Aquest programa pretén ser una ajuda a aquelles AMPAS, centres educatius, entitats i  ajuntaments de la comarca que no disposen dels recursos econòmics, materials i humans per potenciar i aconseguir un hàbit recreatiu, esportiu i saludable en els infants i adolescents del seu municipi.

2. PARTICIPANTS

Podran participar tots els infants nascuts/des entre els anys 2000 i 2016 i matriculats/ades en centres educatius (públics, concertats i/o privats) de la comarca del Baix Camp.

3. CONDICIONS GENERALS

Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en una cartolina de fons blanc mida DIN-A4.

Els/les participants es comprometen que els treballs presentats són inèdits i originals i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi total o parcial.

Un jurat del Consell Esportiu del Baix Camp designat a tal efecte, valorarà de forma especial que els treballs presentats tractin de manera adequada la naturalesa d’aquest programa, els valors que porta associats i la creativitat.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Els alumnes hauran de presentar els seus treballs abans del divendres 7 de febrer de 2020 a les 15 hores. La presentació dels treballs es podrà fer de la següent manera:

 • Personalment a l’adreça: Plaça Patacada. Edifici Campus (baixos). 43201 Reus
 • Per correu ordinari o per missatger: Doctor Ferran, 8. 43202 Reus

Els treballs han de presentar-se de manera individual en un sobre tancat on constin les següents dades:

 1. Nom i cognoms del/la participant
 2. Adreça de correu electrònic
 3. Telèfon de contacte
 4. Nom del centre educatiu i localitat
 5. Curs o cicle educatiu

A cada treball presentat s’haurà d’adjuntar l’autorització per participar al concurs als menors d’edat, original i degudament emplenada i signada pels pare/mare/tutor/a del/la participant seleccionat (document que s’adjunta a l’annex d’aquestes bases).

5. EL JURAT

El jurat estarà format per 3 membres del Consell Esportiu del Baix Camp que  escollirà el treball guanyador.

A més a més, si el jurat ho considera oportú, es podrà concedir un accèssit o una menció honorífica a qualsevol dels treballs presentats.

 6. EL PREMI

L’alumne guanyador/a obtindrà un Pack Multiaventura a Riudecanyes Aventura, consistent en:

 • 1 val gratuït per fer una multiactivitat nàutica de 2 hores de durada, per a 6 persones, a Riudecanyes Aventura (Pantà de Riudecanyes)
 • 1 val gratuït de 6 dinars al Restaurant Cunirri de Duesaigües, per utilitzar el dia escollit de la multiactivitat nàutica a Riudecanyes Aventura.

Podeu consultar la informació de les activitats a la web: www.riudecanyesaventura.cat .

De la mateixa manera, el centre educatiu del Baix Camp que més treballs presenti en percentatge real obtindrà un val de 500,00 euros bescanviable per material i/o equipament esportiu.

 

Assemblea general ordinària del CE del Baix Camp

Assemblea general ordinària del CE del Baix Camp

Assemblea general ordinària del Consell Esportiu del Baix Camp

Tal i com assenyalen els articles 11 i 12 dels seus estatuts, el president del Consell Esportiu del Baix Camp pot convocar assemblea general ordinària, com a mínim una vegada l’any per tractar assumptes propis de la gestió habitual de l’entitat.

Segons l’article 7 dels esmentats estatuts,

 1. l’Assemblea General és l’òrgan superior de participació i representació del Consell Esportiu del Baix Camp, la qual està integrada per tots els seus membres amb dret a vot.

L’article 8 diu: l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Camp la constituiran les entitats esportives, els centres escolars i les institucions públiques que participin en l’activitat esportiva escolar o hi donin suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals i Consell Comarcal, de la manera següent:

 1. un representant de cada centre, associació esportiva o escolar i club de la comarca o àmbit territorial corresponent que participi en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya o en les activitats que en aquest camp es duguin a terme al Baix Camp.
 2. b) un representant de cada federació esportiva catalana que participi en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de la comarca, corresponent a la seva modalitat esportiva.
 3. un representant de l’ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada localitat o zona de competició que col·labori en els Jocs Esportius Escolars.
 4. tres representants del Consell Comarcal del Baix Camp.

Les entitats que assenyalen els punts a) i b) han d’estar inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat.

Per tot això, Josep Llebaria i Nolla, president del Consell Esportiu del Baix Camp, convoca assemblea general ordinària, amb el següent ordre del dia:

 • Aprovació de la memòria esportiva del curs 2018-2019
 • Liquidació del pressupost i aprovació del tancament comptable del curs 2018-2019
 • Aprovació del pressupost del curs 2019-2020

L’assemblea general ordinària del Consell Esportiu del Baix Camp, tindrà lloc el dia 3 de febrer de 2020, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Baix Camp, C/ Doctor Ferran, núm. 8, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona convocatòria.

Per tenir dret a veu i vot en l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Camp, s’ha de ser el representant legal de la institució, entitats o organisme corresponent. En cas que el representant no sigui l’esmentat, només es podrà representar el vot amb un escrit d’autorització del representant legal. En cap cas es podrà acceptar el vot per correu o delegat.

 

Josep Llebaria i Nolla

President del Consell Esportiu del Baix Camp

Reus, 2 de gener de 2020

Campionat ROCK THE STAGE

Campionat ROCK THE STAGE

 

Ja estan obertes les inscripcions per participar al II Campionat de DANSES URBANES ROCK THE STAGE 2020

Trobareu més informació a la web del Campionat: www.hiphopreus.com.

 

38a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2020

38a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2020

El 20 de desembre finalitza el termini per fer les inscripcions de la 38a Olimpíada escolar Reus 2020.

Més informació a la web de l'Olimpíada Escolar.

Vols treballar amb nosaltres?

Vols treballar amb nosaltres?

Busquem monitors/es esportius i/o de lleure, monitors/es de fitness i activitats dirigides i molts més professionals del món de l'esport, el lleure i l’educació pel curs escolar 2019 – 2020.

Apunta't a la nostra Borsa de treball.